Obchodní podmínky TIWWO.com™

Poslední úprava: 24. 11. 2018

Tyto smluvní podmínky, které mohou být čas od času pozměněny, se vztahují na všechny naše služby, které jsou poskytovány on-line, přes mobilní zařízení nebo e-mailem. Navštívením a prohlížením naší webové stránky, jejím použitím přes libovolnou platformu potvrzujete, že jste si přečetl/a níže uvedené smluvní podmínky (včetně prohlášení o ochraně soukromí), a že jste jim porozuměl/a a souhlasíte s nimi.

Tyto stránky, jejich obsah i infrastruktura, a služba přímé on-line rezervace turistických služeb a ubytování poskytovaná prostřednictvím této webové stránky jsou vlastněny, provozovány a poskytovány společností Konovalov. s.r.o., se sídlem Horova 2017/12, Karlovy Vary 360 01, IČ: 290 88 542, zapsána v OR sp. zn. C 23989 vedená u Krajského soudu v Plzni (dále jen "poskytovatel") podléhají níže uvedeným smluvním podmínkám.

Vymezení pojmů

 • TIWWO.com™ - Poskytovatel – („též jako prodávající) provozovatel webové stránky www.tiwwo.com, tyto webové stránky jsou vlastněny, provozovány a poskytovány společností Konovalov s.r.o.
 • Objednatel – („též jako kupující“) se pro účely těchto podmínek rozumí subjekt, který není spotřebitel – je to osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, který provede objednávku služby prostřednictvím webové stránky www.tiwwo.com akceptovaným způsobem.
 • Služba – forma elektronické inzerce na vlastní stránce v rámci domény *.tiwwo.com s možnosti prezentaci služeb a informaci právnické osoby či osoby samostatně vydělené činné.
 • Uživatel – návštěvník registrovaný nebo neregistrovaný na www.tiwwo.com

Předmět obchodních podmínek

Předmětem tohoto dokumentu je závazek provozovatele zajistit provoz inzerce objednatele na jeho vlastní subdoméně v rámci domény tiwwo.com na síti internet, taková subdoména má vždy a pouze tvar *.tiwwo.com kde místo znaku * je zvolený název objednatelem. Registrace v systému je zdarma na období minimálně 2 let, Tato smlouva se uzavírá výhradně mezi poskytovatelem a objednatelem – který není spotřebitelem.

Uzavření smlouvy

Tuto smlouvu s provozovatelem muže uzavřít výhradně objednatel, který není spotřebitel*.

* (Objednatel není spotřebitel – je to osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, který provede objednávku služby prostřednictvím webové stránky www.tiwwo.com akceptovaným způsobem.)

 1. Řádně vyplněná a prostřednictvím internetového portálu www.tiwwo.cz odeslaná registrace objednatele je předběžným návrhem na uzavření smlouvy s provozovatelem.
 2. Potvrzení registrace objednatele probíhá prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou objednatelem při registraci, přičemž toto potvrzení není automatickou akceptací návrhu na uzavření smlouvy ze strany poskytovatele. Samotná smlouva je uzavřena akceptací obchodních podmínek při zadani aktivačního kód v administraci uživatele. Akceptaci se tedy považuje aktivaci účtu objednatelem, jiná možnost akceptace návrhu na uzavření smlouvy není možná.
 3. Objednatel má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku aktivaci služby. Tuto skutečnost není objednatel povinen poskytovateli nijak oznamovat.

Práva a povinnosti objednatele

 1. Službu objednává objednavatel zásadně k propagaci své obchodní činnosti.
 2. Zřízením služby vzniká objednavateli právo užívat služby nabízené poskytovatelem.
 3. Objednatel nesmí zřídit stránky v rámci domény *.tiwwo.com, jejichž obsah je v rozporu se zákonem nebo dobrými mravy. Nesmí také uveřejňovat jakoukoliv informaci s eroticky laděnou tématikou. Stránky s tímto obsahem nejsou povoleny ani za podmínky přístupu chráněného heslem. Porušení tohoto článku opravňuje poskytovatele k pozastavení nebo zrušení veškerých služeb poskytovaných objednateli bez jakékoliv náhrady a náhrady škody.
 4. Objednatel je povinen uvést ve své vlastní administraci své pravdivé a funkční kontaktní a identifikační údaje. Objednatel je povinen udržovat své kontaktní údaje aktuální pro účely komunikace s poskytovatelem.
 5. Objednatel je povinen chránit poskytnutá přístupová jména a přístupová hesla k zřízeným službám a programovým prostředkům serveru před zneužitím třetí stranou. Na jednání třetích osob, kterým umožní objednatel (úmyslně i neúmyslně) využívat služby poskytovatele (např. administrátoři nebo správci inzerce a informaci objednatele, zaměstnanci, partneři, dodavatelé, atd.) se, z hlediska výkonu práv a povinností objednatele dle těchto podmínek, pohlíží tak, jako by šlo o jednání objednatele samotného.
 6. Objednatel se zavazuje neprodleně informovat poskytovatele služby na zjištěnou technickou nebo bezpečnostní závadu provozu služby e-mailem zaslaným na adresu support@tiwwo.com.
 7. Objednatel odpovídá za veškerou úmyslnou i neúmyslnou škodu způsobenou při užívání poskytnuté služby. Poskytovatel je oprávněn žádat náhradu škody způsobenou objednatelem a ušlý zisk. Náhradou škody se rozumí zejména čas vynaložený poskytovatelem pro odstranění závadného stavu, vzniklého neoprávněným nebo neodborným užíváním prostředků serveru objednatelem, škoda vzniklá na provozu serveru, škoda vzniklá třetím stranám a zejména ostatním uživatelům a objednatelům, škoda vzniklá zastavením provozu serveru atd. Náhradou ušlého zisku se rozumí zejména náhrada ušlého zisku z každé započaté hodiny práce poskytovatele při odstraňování závadného stavu, dále náhrada průměrného zisku, který by poskytovatel získal po dobu přerušení nepřetržitého provoz služby, náhrada ušlého zisku způsobeného poškozením dobré pověsti poskytovatele a ztrátou objednatelů a uživatelů, vyjádřeného cenou služby objednané objednatelem, atd.

Práva a povinnosti poskytovatele

 1. Poskytovatel je povinen zajistit nepřetržitý provoz smluvené služby. Výjimku z této povinnosti tvoří skutečnosti, které nejsou poskytovatelem ovlivnitelné a nelze jim předcházet (např. zásah vyšší moci, havárie, výpadky veřejných telekomunikačních sítí apod.), nebo úkony nezbytné pro zajištění chodu služeb poskytovatele (např. údržba hardware, aktualizace software apod.).
 2. Poskytovatel je povinen zabezpečovat službu před narušením provozu třetí stranou či před zneužitím služby ze strany uživatele v závislosti na charakteru poskytnutých programových prostředků. V případě, že nastane situace, kdy se dostane do konfliktu řešení bezpečnosti a rozsahu nabízených služeb, má přednost bezpečnost služby.
 3. Poskytovatel je povinen upozornit objednatele včas na skutečnost, kdy se blíží uplynutí doby aktivované služby objednatelem a to formou e-mailu zaslané na registrační e-mail poskytnutý objednatelem při registraci.
 4. Poskytovatel má právo pozastavit poskytnutou službu objednateli, který službu neužívá. V případě zrušení služby z důvodu nepoužívaní, neodpovídá poskytovatel za škodu vzniklou ztrátou dat a/nebo informaci objednatele a ztrátou dostupnosti služby.
 5. Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení vlastnických práv objednatelem k ochranným známkám a porušení zákona užíváním názvu domény, e-mailové adresy nebo jiného označení použitého objednatelem, které jsou obchodními jmény a ochrannými známkami třetích stran.
 6. Poskytovatel má právo jednostranně obměnit/vylepšit/odstranit/pozastavit některé funkce služby. V případě obměny funkcí služby uvede poskytovatel popis této změny formou upozornění v administraci objednatele nebo na webových stránkách http://www.tiwwo.com
 7. Poskytovatel má právo službu neposkytnout nebo již poskytnutou službu pozastavit či bez náhrady zrušit v případech, kdy objednatel úmyslně či neúmyslně uvede nesprávné kontaktní nebo identifikační údaje. Povinnost prokázat správnost údajů přitom leží na straně objednatele.

 

Platební podmínky / Cena za služby a platba za službu

 1. Registrace je zdarma na období 2 let.

 2. Aktivace účtu není závazná. Pokud se služba nelibí, není nutné ji prodlužovat

 

Doba trvání a ukončení služby

 1. Provoz a/nebo aktivace služby se sjednává na dobu 1 roku. Provoz služby se automaticky ne prodlužuje, pokud objednavatel neprovede reaktivaci služby.
 2. Objednavatel a poskytovatel se výslovně shodli, že je poskytovatel oprávněn po ukončení smluvního vztahu kompletně zlikvidovat veškerá data objednatele jim nashromážděných v průběhu používání služby bez jakékoliv náhrady a bez možnosti obnovení těchto dat.

Provize z rezervací služeb objednatelem poskytovateli

Objednatel za případnou rezervací svých služeb, návštěvníkem TIWWO.com™, neplatí provozovateli žádnou provizi.

Reklamace

 1. Výslovně se sjednává, že v případě jakéhokoliv výpadku serveru či dostupnosti stránek zapříčiněné poskytovatelem se nezakládá nárok objednatele požadovat slevu z ceny inzerce ani šíření náhradní.
 2. Objednatel nemá nárok na náhradní inzerci ani slevu z ceny ročního předplatného, pokud k vadnému šíření inzerce došlo z důvodu: a) vadnosti podkladů pro inzerci, které nebyla zjevně rozeznatelná při přijetí objednávky; b) zásahu vyšší moci nebo události nezaviněné poskytovatelem.
 3. Ze závažných provozních důvodů nebo důvodů vyšší moci si poskytovatel vyhrazuje právo nedodržet šíření inzerce. Pokud se strany nedohodnou jinak, je poskytovatel v takovém případě oprávněn zajistit šíření inzerce v nejbližším možném termínu.

Záruka

Provozovatel neposkytuje objednateli, záruku na služby, není-li tak výslovně mezi smluvními stranami sjednáno.

Garance

Provozovatel negarantuje objednateli jakýkoliv prospěch užíváním tiwwo.com.

Úspěch prezentace objednatele závisí na kvalitě a rozsahu jim poskytnuté nabídky, kvalitě fotografií, originalitě textů, funkčnosti kontaktních údajů, pravdivosti cen jednotlivých nabídek, doby reakce na případnou poptávku a/nebo předběžnou rezervaci jeho služeb návštěvníkem TIWWO.com™

Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které jsou provozovateli sděleny, nebudou bez souhlasu objednatele poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Objednatel může kdykoliv požádat o jejich změnu či vymazání e-mailem. Své osobní a kontaktní údaje může objednatel měnit na internetových stránkách ve své administraci v nastavení profilu.

Závěrečné ujednání

 1. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou objednateli zřejmé z vlastního procesu objednávky služby. Objednatel má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před úhradou ceny za službu.

  Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění samotné objednávky nese objednatel. Tyto obchodní podmínky objednateli umožňují jejich archivaci a reprodukci pro vlastní účely.
 2. Smluvní strany prohlašují, že budou případné spory řešit především dohodou. V případě, že se smluvní strany nedohodnou na řešení případných sporů, budou všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.
 3. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit. Poskytovatel oznámí odpovídajícím způsobem změnu obchodních podmínek publikací nové verze na webu https://www.tiwwo.com. Objednatel má právo kdykoliv vypovědět tuto smlouvu bez jakékoliv náhrady ze strany poskytovatele objednateli.
 4. Objednatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatelem na jeho e-mailovou adresu. Tento souhlas může být kdykoli odvolán e-mailem s výjimkou odvoláni zasílání sdělení technického rázu nebo sdělení souvisejících s provozováním služby.

Odstoupení objednatele, který není spotřebitelem, od smlouvy

V případě objednatele, který není spotřebitelem, není možné od smlouvy odstoupit.

O společnosti Konovalov s.r.o. a partnerech

Služba on-line rezervací ubytování a turistických služeb je poskytována společností Konovalov s.r.o., soukromou společností s ručením omezeným, která podléhá právu České republiky, své sídlo má na adrese Horova 2017/12, 360 01 Karlovy Vary, Česká republika, zapsána v OR sp. zn. C 23989 vedená u Krajského soudu v Plzni, IČ: 290 88 542.

Společnost Konovalov s.r.o. má své hlavní sídlo v Karlových Varech a je po světě podporovaná různými přidruženými společnostmi („partnery“). Tito partneři společnosti poskytují pouze interní podporu ve prospěch společnosti Konovalov s.r.o.. Některé vybrané partneři poskytují v rámci určitých kompetencí zákaznickou podporu (pouze telefonicky nebo e-mailem). Partneři nemají žádnou platformu (ani platformu žádným způsobem neřídí, nespravují ani nehostí). Partneři nemají výkonnou moc a oprávnění poskytovat služby, zastupovat společnost Konovalov s.r.o. nebo vstupovat do smluvního vztahu jménem nebo ohledně společnosti Konovalov s.r.o.. Partneři nejednají a nejsou autorizovány k jednání jako zástupce společnosti Konovalov s.r.o. v jakémkoli smyslu. Společnost Konovalov s.r.o. má své oficiální sídlo pouze v Karlových Varech, sídlo na jakémkoliv jiném místě nebo adrese místních kanceláří (včetně partnerů) není akceptováno.

Zásady používání souborů cookie

Co jsou cookies?

Abychom mohli nadále zlepšovat poskytované služby využívají naše stránky soubory cookie. Jako cookie jsou v počítačové terminologii označovaná malé datové soubory, které ukládají informace v historii Vašeho prohlížeče. Díky nim dokážeme rozlišit jednotlivé uživatele.

K čemu používáme cookies na TIWWO.com?

 • Zapamatování přihlašovacích údajů (aby jste je nemuseli zadávat při každé návštěvě)
 • K analýze návštěvnosti našich stránek a přizpůsobování naší nabídky
 • Pro lepší cílení reklamy (aby se vám nezobrazovala reklama na služby, o které nemáte zájem)

Jaké soubory cookie používáme?

Z hlediska funkce lze cookie soubory rozdělit na tyto typů:

 • základní – důležité pro základní funkčnost webu, 
 • měřící – slouží k měření návštěvnosti a zkoumání chování zákazníků na webu,
 • konverzní – umožňují měřit výkonnost prodejních kanálů,
 • remarketingové – slouží po personalizaci obsahu reklam a jejich zacílení, 
 • trackingové – jejich účelem je identifikace uživatele. (Žádná z cookies použitých na  stránkách TIWWO.com nesbírá informace, jež by obsahovaly Vaše osobní identifikační ú­daje.

Soubory cookie mohou být využity třetími stranami. Například informace o službach prohlížených  návštěvníky na našich stránkách mohou být zobrazeny reklamní agenturou, abychom mohli lépe cílit zobrazení reklamních sdělení. 

Přehled souborů cookie na našich stránkách:

Vydavatel/název cookie Typ Trvanlivost
AdSense Tracking do odstranění
Facebook Tracking, Konverzní do odstranění
Google Analytics (_ga, cid, utmv, utmz, utma, utmb, utmc) Měřící, Tracking do odstranění

Jak můžete používání Cokie omezit?

Pokud chcete používání cookie omezit nebo zablokovat využijte k tomu rozšířené nastavení vašeho internetového prohlížeče. Podrobné informace o možnostech a způsobu nastavení nejběžnějších prohlížečů naleznete na níže uvedných odkazech:

Podmínky užívání a ochrana soukromí

Web je důsledně navržen s respektem k soukromí návštěvníků a uživatelů, takže jej můžete procházet bez nutnosti registrace či přihlášení. Web používá cookies, Google Analytics, Facebook pixel.

Veškerý obsah webu je poskytován bez záruky a provozovatelka nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené užíváním webu, chybami, výpadky nebo některou z odkazovaných stránek.

Obsah webu je v celém rozsahu chráněn autorským právem. Není-li výslovně uvedeno jinak, není možné obsah přebírat, kopírovat, reprodukovat ani dále šířit jinými kanály, s výjimkou tisku pro osobní potřebu a stručných citací či náhledů na sociálních sítích s uvedením zdroje. Souhlas s užitím obsahu musí být vždy písemný a lze o něj požádat e-mailem na adrese: support@tiwwo.com

 

Etický kodex

Prezentace a/nebo inzerce objednatele musí být v souladu s platnými zákony, nařízeními a předpisy jednotlivých státu, ve kterých je služba poskytovaná a nesmí omezovat, ani jinak narušovat práva jiných subjektů a/nebo uživatelů. Všechny informace uvedené v prezentaci a/nebo inzerci objednatele musí odpovídat skutečnosti. Popis inzerovaných objektu a služeb a ostatní texty v prezentaci je zakázáno kopírovat z jiných katalogů či konkurenčních serverů. Bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno registrovat nabídky cestovní agentury či kanceláře nebo provozovatele jiných ubytovacích serverů, katalogů atd.

V případě jakýchkoliv otázek ohledně těchto podmínek, prosíme, kontaktujte nás na: privacy@tiwwo.com